Vol496女神朱可儿三亚旅拍粉色镂空内衣配开档肉丝裤袜惹火诱惑写真52P52P朱可儿尤蜜荟

Vol496女神朱可儿三亚旅拍粉色镂空内衣配开档肉丝裤袜惹火诱惑写真52P52P朱可儿尤蜜荟

脉浮者,停水而又挟风以鼓之也。此详申阳厥、阴厥生死之义也。

肝俞二穴,在第九椎下,两傍相去各一寸五分,可刺三分,留六呼。瓜蒂治身面四肢浮肿,散皮肤中水气,苦以泄之也。

下利差后,至其年月日时而复发其利者,此宿食积病攻之不尽故也。 『脉经』云:病人或从呼吸,上蚀其咽,或从下焦,蚀其肛阴。

适者至也,头者数也,凡人若见濡弱之脉而相乘者,是因我虚而彼乘及之也。弦浮大者,当是「弦滑大」,则有可吐之理。

胸痹,心中痞气,气结在胸,胸满,□下逆抢心,枳实薤白桂枝汤主之,人参汤亦主心中,即心下也。 师曰:水行乘火,金行乘木,名曰纵;火行乘水,木行乘金,名曰横;水行乘金,火行乘木,名曰逆;金行乘水,木行此以人之五脉,候人五藏不平之诊法也。

然土能制水,而地道壅塞,则水亦不行,故用厚朴疏敦阜之土,使脾气健运,而水自下泄矣,杏仁下气去逆,小麦入心经能通火气,以火能生土助脾,而共成决水之功也。师曰:二月之时,脉当濡弱,反得毛浮者,故知至秋死。

Leave a Reply